Porsangerfjorden

I Porsangerfjorden har det funnet sted store økologiske forandringer i løpet av de siste 20-30 årene. Blant lokalbefolkningen legges det særlig vekt på at de fleste fiskebestander er vesentlig lavere enn tidligere, en utvikling som har gjort seg gjeldende særlig siden 1980-tallet. Blant andre observerte økologiske endringer er økte bestander av sel (steinkobbe og havert), økt tilvekst av kråkeboller og nedbeiting av tareskog (et viktig oppvekstområde for yngel). Dessuten har den såkalte kongekrabben (en ny art langs norskekysten) etablert seg i Porsangerfjorden i løpet av de siste 10-15 årene, der den nå utgjør både ”en ressurs og en plage”. Som ressurs er den nå det viktigste grunnlaget for kommersielt fiske i fjorden. Man har også observert økte forekomster av oter, og færre sjøfugl enn tidligere.

Marinbiologisk kunnskap
Havforskningsinstituttet gjennomførte prosjektet EPIGRAPH i Porsanger og Hardanger. Marinbiologisk kunnskap om Porsangerfjorden er også presentert på Porsangers kommunes nettsider, under tittelen forskning og utvikling i Porsangerfjorden.

Lokal kunnskap
Presentasjon av lokal kunnskap om Porsangerfjorden på Meron er pr. nå i hovedsak basert på Sjøsamisk kompetansesenters intervjumateriale, som innbefatter intervju fra tidligere lokale prosjekter og fra samarbeidsprosjektet Fávllis

Utdrag fra intervju presenteres gjennom fem hovedtema: Fisk og andre marine arter, sjøfugler, bruk av fjorden, bunnforhold og klimaforandringer. (Noen observasjoner presenteres under to eller flere emner). Informasjonen er kartfestet når sted er oppgitt. Bilder og videoer brukes når man har det tilgjengelig.


Oktober 2017: Seksjonen for lokal kunnskap om fjorder er under oppdatering og delvis ombygging, og deler av innholdet er derfor ikke tilgjengelig inntil videre. Også bruk av kart er under omarbeiding.0
1700-1899
1900-1939
1940-1945
1945-1969
1970-1989
1990-2009
2010-Intervju

Presentasjon av lokal kunnskap om fisk og andre marine arter er i hovedsak basert på intervju med fiskere og andre brukere av fjorden. I intervjuene omtales sjelden en art for seg, men vanligvis sammen med andre arter med gjensidig påvirkning. Det gjøres bruk av intervju fra ulike prosjekter; både publisert og upublisert materiale. 

Vi har 210 gjester og ingen medlemmer på besøk.