Lokal/tradisjonell kunnskap om fjorder

Lokal/tradisjonell kunnskap om fjorder kan være kunnskap om: 

1) Navn på fjordens arter (fiskearter, krabber, sel osv.)
2) Om artene og deres tilholdssteder, vandringer, atferd og samvirke med andre arter, samt kunnskap om vær og klima (økosystem-kunnskap)
3) Bruken av fjorden i fortid og nåtid (for eksempel fiske i fjorden med ulike redskaper)
4) Forvaltning av fjorden og observerte konsekvenser av forvaltningen

Kunnskapsgrunnlaget
Lokal/tradisjonell (økologisk) kunnskap er basert på egne observasjoner av økosystemer over tid (særlig gjennom høsting av naturressurser) eller overført i muntlig tradisjon, og/eller overført gjennom læring av andre i praktisk og annet arbeid relatert til fjorden. Den kan også innbefatte skolekunnskap, forskningsresultater og informasjon gjennom media. 

I tillegg til kunnskap om arter og økosystemet for øvrig basert på observasjoner, regnes også forklaringer og hypoteser vedrørende årsakssammenhenger som del av lokal/tradisjonell kunnskap. Dermed får man innblikk i forandringer ikke bare når det gjelder enkeltarter og økosystemer, men også hvordan politiske beslutninger og forvaltningsmessige tiltak antas å ha medvirket til slike systemers tilstand.

Både muntlig og skriftlig
Lokal/tradisjonell kunnskap er stort sett en form for muntlig kunnskap. Men den er også uttrykt skriftlig, for eksempel i uttalelser fra lokale fiskarlag og andre organisasjoner, og den finnes i skriftlig form i ulike former for intervjumateriale.

Intervju
Formidlingen av lokal/tradisjonell kunnskap på dette nettstedet bygger i hovedsak på intervjumateriale fra forskjellige prosjekter, de fleste fra 2001-2011. Et sentralt tema i mange intervju med fiskere og andre lokale brukere av fjorder har vært økologiske forandringer, noe som gjenspeiler seg i presentasjonene av den lokale kunnskapen om fiskeslag og andre arter i fjordene.

Fem hovedtema
Kunnskapen presenteres gjennom fem hovedtema for hver fjord: Fisk og andre marine arter, sjøfugler, fiske og annen bruk av fjorden, bunnforhold og klimaforandringer. (Vi har pr. nå ikke informasjon om alle nevnte tema.) I tillegg presenteres noen eksempler på uttalelser til offentlige instanser vedrørende bruk og forvaltning av fjorden.

Også kunnskap om samfunn, kultur og språk
I formidlingen av lokal/tradisjonell kunnskap gjør vi også bruk av lokal og forskningsbasert kunnskap om samfunnsmessige og kulturelle forhold relatert til økosystemer. Dessuten presenteres samiske ord og uttrykk om blant annet fjorder, fiske og båter. (Se ordbank).