Revsbotn

Revsbotn har tradisjonelt vært en fiskerik fjord, noe som særlig har sammenheng med at den er en gottfiskfjord (en fjord der fisken gyter). Det viktigste fisket foregår på etterjulsvinteren, vanligvis fra slutten av januar til og med mai måned. På denne tida kommer torsken inn i fjordene for å gyte. Enkelte andre fiskeslag som for eksempel sei og hyse utgjør en viktig del av den totale fangstmengden i løpet av et år. I en ressurskartlegging som ble gjort i 1995 i et bygdeutviklingsprosjekt, kom man fram til at det er totalt 17 fiskearter i fjorden. Det er en vanlig oppfatning at bestandene av samtlige fiskeslag i Revsbotn har blitt gradvis redusert.

Lokal/tradisjonell kunnskap 
Formidling av lokal/tradisjonell kunnskap fra Revsbotn er pr. nå i hovedsak basert på intervju i forbindelse med en  hovedfagsoppgave i sosialantropologi (Ressurskamp og møter med offentlige instanser - noen utfordringer i en norsk og samisk utkant, Svanhild Andersen 1997). Det tas også med noen uttalelser fra Kokelv Fiskarlag. Fra de seinere år presenteres uttalelser i forbindelse med etablering av lakseoppdrett i Revsbotn, siden disse inneholder lokal kunnskap. Dette gjøres også for å illustrere hvordan slik kunnskap kan synliggjøres i tilknytning til presentasjon av konkrete saker, og hvordan kunnskapen brukes i en kommunal sammenheng. 

Det er behov for oppdatering av lokal kunnskap.