Stabbursdalen


"Stabbursdalens naturressurser har vært en viktig del av næringsgrunnlaget for den sjøsamiske befolkningen. Her er lange tradisjoner for jakt, fiske og fôrsanking. Starrbeltene i Lompola ble før i tiden slått til vinterfôr, og gamle stubber i furuskogen vitner om tidligere hogst til båt- og husbygging. I samenes før-kristne religion hadde landskapet en sentral plass i det religiøse livet. Enkelte fjell og innsjøer ble ansett som hellige, og sieidisteiner (offersteiner) var viktige religiøse symboler. 

Fangstgraver er spor etter eldre tiders villreinfangst, som på 1600-tallet ble avløst av tamreindrift. Nasjonalparken benyttes fortsatt til reindrift. Det er tamrein i nasjonalparken hele sommerhalvåret, og du kan se reingjerder og anlegg som brukes i drifta. Reingjerdene er viktige for å unngå sammenblanding av reinflokkene." (Fra en presentasjon av Stabbursdalen nasjonalpark).

På Meron presenteres Stabbursdalen gjennom korte beskrivelser av bruk av landskapet og endel stedsnavn. Se kategorier i blått nedenfor, og markeringer med symboler på kart.