Meron er et nettsted for formidling av lokal/tradisjonell kunnskap om fjorder, stedsnavn, landskap og kulturminner Til forside
og samiske ord og uttrykk i tilknytning til fjord og fjære, fiske og båter (en ordbank).                                                                                                                                                                

        Mearrasiida har også lenker til nevnte tema samt informasjon om prosjekter og annet arbeid. 
        Meronbloggen: korte tekster fra eller om sjøsamiske områder og andre kyst- og fjordstrøk.

                                                                 

  • 1

Mearrasiida presenterer tradisjonell økologisk kunnskap fra noen fjorder.  Slik kunnskap er basert på observasjoner av økosystemer over tid (særlig gjennom høsting av naturressurser) eller overført i muntlig tradisjon og/eller gjennom læring av andre i praktisk arbeid. Den kan imidlertid også innbefatte skolekunnskap, forskningsresultater og informasjon gjennom media. Kunnskapen endres og oppdateres; blant annet gjennom observasjoner av økologiske forandringer.

Observasjoner, forklaringer og hypoteser
I tillegg til kunnskap om arter og økosystemet for øvrig basert på observasjoner, regnes også forklaringer og hypoteser vedrørende årsakssammenhenger som del av slik kunnskap. Dermed får man innblikk i forandringer ikke bare når det gjelder enkeltarter og økosystemer, men også hvordan politiske beslutninger og forvaltningsmessige tiltak antas å ha medvirket til slike systemers tilstand.

Økologisk
Begrepet økologisk i en slik sammenheng viser særlig til artene (for eksempel fisk, dyr, vekster) som finnes innenfor et bestemt område (for eksempel en fjord, et vann eller en dal), samspillet mellom artene (for eksempel mellom fiskearter i sjø eller vann), og samspillet mellom artene og miljøet de er i.

Flere overlappende begreper
I faglitteratur brukes vanligvis begrepene lokal økologisk kunnskap (LØK, eng. LEK) eller tradisjonell økologisk kunnskap (TØK, eng. TEK) om denne kunnskapsformen, men noen foretrekker å kalle den for urfolkskunnskap. Naturmangfoldloven bruker begrepet erfaringsbasert kunnskap, eller mer presist: "kunnskap som er basert på generasjoners erfaringer". 

Vi gjør i hovedsak bruk av begrepet tradisjonell kunnskap, men henviser også til begrepet lokal. Det dreier seg om kunnskap som også kan benevnes som erfaringsbasert, slik naturmangfoldloven gjør. Samtlige begrep kan brukes om mange former for kunnskap, men i denne sammenhengen dreier det seg om kunnskap basert på bruk av ulike former for økosystemer.

Også kunnskap om samfunn, kultur og språk
I vår formidling av lokal økologisk kunnskap gjør vi også bruk av lokal og forskningsbasert kunnskap om samfunnsmessige og kulturelle forhold relatert til økosystemer. Dessuten har vi som målsetting å presentere ord og uttrykk basert på observasjoner fra og bruk av for eksempel fjorder. Kunnskapsbankens ordbank inngår i det arbeidet.  

For registrerte brukere

Brukernavn og passord fås hos Mearrasiida (poasta@mearrasiida.no)