Mearrasiida kunnskapsbase

Tradisjonell kunnskap, stedsnavn, kulturminner og ordbank med samiske ord og uttrykk ved sjøen

Mearrasiida har en kunnskapsbase med tradisjonell kunnskap, stedsnavn, landskap og kulturminner og samiske ord og uttrykk i tilknytning til sjø og fiske (en ordbank) som hovedemner. Kunnskapsbasen bygger på nettstedet Meron, som har seksjoner for nevnte emner. Meron er under omarbeiding. Man finner fram i kunnskapsbasen via lenkene nedenfor, eller via menyen øverst på denne sida. Også de samiskspråklige sidene vil bli omarbeidet.

 • Stedsnavn

  Stedsnavn

  Stedsnavn fungerer som adresser, men er også et kulturminner. Mange tidligere samisk- og kvensk- og finskspråklige områder er i dag språklig fornorsket, og der finner man få samiske, kvenske eller finske navn. De gjenværende navna på nevnte språk er desto mer verdifulle, men også gamle og nyere norske navn utgjør kulturminner og adresser som må tas vare på. 

  I mange områder har det vært iverksatt lokalt registreringsarbeid for å ivareta blant annet samiske stedsnavn. Denne kunnskapsbasen har navn fra Porsanger, Tana og Laksefjord, Kvalsund og Måsøy (kommuner) i Finnmark, og fra Nordreisa i Nord-Troms og Ofoten i Sør-Troms. 

 • Tradisjonell kunnskap

  Tradisjonell kunnskap

  Mearrasiida har utviklet kompetanse innen dokumentasjon og formidling av tradisjonell kunnskap, med vekt på slik kunnskap om fjorder, fisk og andre arter samt fiske og annen naturbruk. Presentasjonene bygger i hovedsak på intervjumateriale fra forskjellige prosjekter. Et sentralt tema i mange intervju har vært økologiske forandringer. Kunnskapen presenteres gjennom fem hovedtema for hver fjord: Fisk og andre marine arter, sjøfugler, fiske og annen bruk av fjorden, bunnforhold og klimaforandringer. Noe av kunnskapen er kartfestet når sted er oppgitt. 

  Les om Porsangerfjorden, Tanafjorden, Revsbotn og om fiske i Rognsund i tidligere tider.

 • Landskap og kulturminner

  Landskap og kulturminner

  Bruk av landskap etterlater seg ofte spor. Slike spor som formidles i denne kunnskapsbasen, strekker seg i tid fra steinalderen og fram til i dag. Formidlingen er basert både på kulturminneregistreringer, annen forskningsbasert kunnskap og tradisjonell kunnskap. Stedsnavn er også en form for spor i landskap. Navn med særlig klar forankring til historiske landskap er med her, men de fleste stedsnavna er å finne i en egen seksjon.

  Mesteparten av materialet er fra Porsanger. I tillegg presenterer foreningen Méarrasámi árbediehtu kulturminner og fortellinger fra Stranda kulturlandskap (Repvågstranda i Nordkapp kommune).

 • Språk og ordbank

  Språk og ordbank

  Ordbanken: kunnskapsbasens seksjon for samisk ord og uttrykk knyttet til sjø og sjølandskap. Ordbanken er pr. i dag i hovedsak basert på innsamling i Porsanger. Det er også gjort intervju i Revsbotn. Fra sistnevnte område, og nærmere bestemt fra Revsnes ytterst i Revsbotn, har ordbanken også ord og uttrykk fra en ordsamling fått i gave.

  Ny tekst med presentasjon av samisk språk i sjøsamiske områder, kommer. 
  Innhold pr. nå: Samiske ord og uttrykk ved sjøen

 • 1

unna skalzutVi har igang et samarbeid med Lakselv skole hvor samiskelevene får tilbud om å delta i et sjøsamisk språkmiljø hvor fjorden og fjordkulturen blir sentral i språkopplæringen.

Mål for prosjektet:

Deltakelse i ulike samisk språklige arenaer som eksempel besøke en sjøsamisk bygd.skuvlamanat

For samiske elever i Lakselv er det viktig og har behov for å ha andre språklige arenaer. De fleste elever opplever ikke samisk som levende språk i sin hverdag på skolen.

- Å bevare og utvikle den sjøsamisk språk og kultur.

- Å motivere og gi positive opplevelse til en dypere forståelse om sjøsamisk identitet og kultur.

- Å beherske et bredt ordforråd og uttrykke seg muntlig gjennom aktiviteter i naturen i ulike sammenheng.

- Å gi mulighet til å utvikle og styrke språkferdigheter i nærmiljøet i sitt eget lokalsamfunnet.

Gjennom prosjektet har vi tenkt å utvikle, motivere, videreføre og bevare elevens sjøsamisk språk- og kulturbakgrunn på en best måte. Da er det viktig at elevene kan bruke forskjellige språkarenaer utenom skolen.

- Å bruke sjøsamisk lokalsamfunnet som læringsarena hvor det kan trekkes inn lokalkunnskap og eldre generasjon.

- Å fremme den sjøsamiske kultur og språk, formidle tradisjonell kunnskap og bli kjent med tradisjonell bruk av naturressursene.

- Reise til sjøsamiskbygd Billefjord, hvor vi kan være i naturen, oppleve, bruke muntlig språk, ta bilder, samle fakta, bli kjent med tradisjoner og fortellinger og ta del i noen tradisjonell bruk av naturen.

Vi har 320 gjester og ingen medlemmer på besøk.