Mearrasiida kunnskapsbase

Tradisjonell kunnskap, stedsnavn, kulturminner og ordbank med samiske ord og uttrykk ved sjøen

Mearrasiida har en kunnskapsbase med tradisjonell kunnskap, stedsnavn, landskap og kulturminner og samiske ord og uttrykk i tilknytning til sjø og fiske (en ordbank) som hovedemner. Kunnskapsbasen bygger på nettstedet Meron, som har seksjoner for nevnte emner. Meron er under omarbeiding. Man finner fram i kunnskapsbasen via lenkene nedenfor, eller via menyen øverst på denne sida. Også de samiskspråklige sidene vil bli omarbeidet.

 • Stedsnavn

  Stedsnavn

  Stedsnavn fungerer som adresser, men er også et kulturminner. Mange tidligere samisk- og kvensk- og finskspråklige områder er i dag språklig fornorsket, og der finner man få samiske, kvenske eller finske navn. De gjenværende navna på nevnte språk er desto mer verdifulle, men også gamle og nyere norske navn utgjør kulturminner og adresser som må tas vare på. 

  I mange områder har det vært iverksatt lokalt registreringsarbeid for å ivareta blant annet samiske stedsnavn. Denne kunnskapsbasen har navn fra Porsanger, Tana og Laksefjord, Kvalsund og Måsøy (kommuner) i Finnmark, og fra Nordreisa i Nord-Troms og Ofoten i Sør-Troms. 

 • Tradisjonell kunnskap

  Tradisjonell kunnskap

  Mearrasiida har utviklet kompetanse innen dokumentasjon og formidling av tradisjonell kunnskap, med vekt på slik kunnskap om fjorder, fisk og andre arter samt fiske og annen naturbruk. Presentasjonene bygger i hovedsak på intervjumateriale fra forskjellige prosjekter. Et sentralt tema i mange intervju har vært økologiske forandringer. Kunnskapen presenteres gjennom fem hovedtema for hver fjord: Fisk og andre marine arter, sjøfugler, fiske og annen bruk av fjorden, bunnforhold og klimaforandringer. Noe av kunnskapen er kartfestet når sted er oppgitt. 

  Les om Porsangerfjorden, Tanafjorden, Revsbotn og om fiske i Rognsund i tidligere tider.

 • Landskap og kulturminner

  Landskap og kulturminner

  Bruk av landskap etterlater seg ofte spor. Slike spor som formidles i denne kunnskapsbasen, strekker seg i tid fra steinalderen og fram til i dag. Formidlingen er basert både på kulturminneregistreringer, annen forskningsbasert kunnskap og tradisjonell kunnskap. Stedsnavn er også en form for spor i landskap. Navn med særlig klar forankring til historiske landskap er med her, men de fleste stedsnavna er å finne i en egen seksjon.

  Mesteparten av materialet er fra Porsanger. I tillegg presenterer foreningen Méarrasámi árbediehtu kulturminner og fortellinger fra Stranda kulturlandskap (Repvågstranda i Nordkapp kommune).

 • Språk og ordbank

  Språk og ordbank

  Ordbanken: kunnskapsbasens seksjon for samisk ord og uttrykk knyttet til sjø og sjølandskap. Ordbanken er pr. i dag i hovedsak basert på innsamling i Porsanger. Det er også gjort intervju i Revsbotn. Fra sistnevnte område, og nærmere bestemt fra Revsnes ytterst i Revsbotn, har ordbanken også ord og uttrykk fra en ordsamling fått i gave.

  Ny tekst med presentasjon av samisk språk i sjøsamiske områder, kommer. 
  Innhold pr. nå: Samiske ord og uttrykk ved sjøen

 • 1

Sel i lokal kultur og fjordkultivering


Program 1. dag:

 

12:00 – 13.00  Lunsj

13.00 – 13.10  Ordfører i Gamvik, Marius Nilsen ønsker velkommen

13.10- 13.40   Hartvig Birkely, Sjøsamisk kompetansesenter

Utnytting av sel i historisk sammenheng.

13:40- 14:10    Jo Inge Hesjevik, Sjøsamisk Kompetansesenter

Erfaringer fra prosjektene med rettet av skyting av sel i Porsanger og Laksefjorden?

14.10- 14:40   Bjarne Johansen, Tana og omegn sjølaksefiskeforening

Kan sjølaksefiske og Tanaelva leve med den stadig voksende kystselbestanden?

14:40- 15.00    Pause

15.00 -15.45  Hugues Benoît, Marine Fish Section, Fisheries and Oceans Canada

Changes in natural mortality for large demersal fish in the southern Gulf of St. Lawrence.

Endringer i naturlig dødelighet for større bunnlevende fisk i southern Gulf of St. Lawrence.

15:45-   16.30 Arne Bjørge, Havforskningsinstituttet

Samspillet mellom landskap, sel, fiskerier og kystsamfunn

16.30- 16.45   Pause

16.45- 17.30   Knut Sunnanå, Havforskningsinstituttet

Hvordan beregner Havforskningsinstituttet bestander av fisk og sel – og hvordan kan økologi og bestandenes gjensidige påvirkning beskrives”.

 

19.00               Middag

 

Program 2.dag:

08:30 – 09:00  Svanhild Andersen, Fávllisprosjektet, Universitetet i Tromsø

Lokal kunnskap om kystsel – ”synsing” eller en nødvendig del av god selforvaltning?

09:00 – 09.30  Jelena Porsanger, Prosjektleder Árbediehtu, Sámi Allaskuvla

Hvordan involvere samiske lokalsamfunn i arbediet med å dokumentere samisk tradisjonell kunnskap.

Liv Østmo, Prosjektkoordinator Árbediehtu, Sámi Allaskuvla

Lea go dárbbašlaš suokkardallat birgejumi doahpaga áddendihti sámi báikegottiid dárbbuid?

09.30- 10.00  Ole David Stenset, seniorrådgiver, Fiskeri- og kystdepartementet

Stortingsmelding nr 46. Norsk sjøpattedyrpolitikk.

10:00-10:15    Pause

10.15- 10.45   Inge Arne Eriksen, Sametinget

Sametingets sjøpattedyrpolitikk

10.45- 11. 15 Anne Fenger

Selskinn i lokal håndverk og design

11.15- 12:00   Spørsmål fra salen

12.00- 12.30   Avslutning og oppsummering

12.30               Lunsj

 

 

 

Vi har 408 gjester og ingen medlemmer på besøk.