Stedsnavn

Et stedsnavn forteller hva et større eller mindre geografisk område heter. Det fungerer som en adresse, men navnet er også et kulturminne. Det gjenspeiler bruk av området i fjern eller nær fortid, og også områdets språk da navnet oppsto. De fleste stedsnavn er laget i tilknytning til næringsmessig utnytting av terrenget. En rekke navn gir opplysninger om de tradisjonelle næringene, mens andre navn gir en karakteristikk av stedet. Stedsnavn kan også gi opplysninger om bosetning, om hendelser på stedet og iblant også om religion og samfunnsforhold.

Stedsnavn i flerspråklige områder
Mange tidligere samisk- og/eller kvensk- og finskspråklige områder er i dag språklig fornorsket, og der finner man få samiske, kvenske eller finske navn. Tidligere langvarig fornorskingspolitikk har medvirket til det, og også næringspolitikk og generelle samfunnsendringer som har ført til færre primærnæringsutøvere og befolkningsnedgang i blant annet samiske bygder. De gjenværende navna på nevnte språk er desto mer verdifulle, men også gamle og nyere norske navn utgjør kulturminner og adresser som må tas vare på. 

Et verktøy for lokalt registreringsarbeid 
I mange områder har det vært iverksatt lokalt registreringsarbeid for å ivareta blant annet samiske stedsnavn. Mearrasiida tilbyr et verktøy for registrering av stedsnavn på digitale kart. Det er lagt vekt på at også lokal kunnskap om lokalitetene og navna skal kunne registreres sammen med navnet. Stedsnavna er inndelt i kategorier, som markeres på kart med ulike symboler.

Kartfesting av navn er sentralt. Det opprettes et eget kart for hvert område der man gjør bruk av denne kunnskapsbasen, se liste under "stedsnavn" i hovedmenyen øverst på denne sida.