Kunnskapsbase for tradisjonell kunnskap om fjorder


Her presenteres tradisjonell kunnskap om Porsangerfjorden, Tanafjorden og Revsbotn i Finnmark. Vi har også tatt med utdrag fra en lokalhistorisk beretning fra Rognsund.

Intervju
Formidlingen av denne kunnskapen bygger i hovedsak på intervjumateriale fra forskjellige prosjekter, de fleste fea 2001-2011. Et sentralt tema i mange intervju med fiskere og andre lokale brukere av fjorder har vært økologiske forandringer, noe som gjenspeiler seg i presentasjonene av den lokale kunnskapen om fiskeslag og andre arter i fjordene. Vi viser også til forskningsbasert og andre former for kunnskap, i den grad vi har det tilgjengelig.

Fem hovedtema
Kunnskapen presenteres gjennom fem hovedtema for hver fjord: Fisk og andre marine arter, sjøfugler, fiske og annen bruk av fjorden, bunnforhold og klimaforandringer. Som bakgrunn for intervjuene har vi lagt inn en del generell informasjon og kunnskap om fjorder.

Kart
Kunnskapen er kartfestet når sted er oppgitt. Kart brukes også til å synliggjøre lokale utsagn om en fjord, siden disse er uttrykk for lokalt fiske eller annen lokal bruk. Bilder og videoer brukes når man har det tilgjengelig.