Meron kunnskapsbase

Meron er en kunnskapsbase med tradisjonell kunnskap, stedsnavn, landskap og kulturminner og samiske ord og uttrykk i tilknytning til sjø og fiske (en ordbank) som hovedemner. Den er utviklet ved Mearrasiida (tidligere Sjøsamisk kompetansesenter). Man finner fram i kunnskapsbasen via lenkene nedenfor. Meronbloggen har innlegg om blant annet nevnte emner. 


madiVi igansetter et arbeid med å se på de tradisjonelle veiene i utmarka i Porsanger. Historien bak de, hvordan de ble brukt og til hvilket formål.

Målet med arbeidet

 

Vi ønsker å sette fokus på folks bruk av de tradisjonelle ferdselsveiene i utmarka og hvilken betydning veiene hadde og fortsatt har som viktig infrastruktur i samiske lokalsamfunn.

Vi ønsker også å se på hvilken status disse veiene har i norsk lovgivning og hvilken oppfatning bygdefolk har om bruken av veiene, forholdet til allmennhet og storsamfunn. Har norsk lovgivning i tilstrekkelig grad ivaretatt samiske interesser i lovsammenheng når det gjelder utmarksveiene, eller har de falt utenfor når det gjelder lovens ivaretakelse av samiske samfunns interesser.

Men først og fremst ønsker vi å samle lokalkunnskapen når det gjelder utmarksveiene.

Arbeidets innhold

 

Vi planlegger å registrere tradisjonelle utmarksveier i Porsanger og historien bak dem. Vi vil gjøre intervjuer med folk som har lokalkunnskapen om bruken av veiene, hvem var opprinnelige brukere, i hvilken sammenheng ble den aktuelle vei brukt, senere utvikling hva gjelder bruken og eventuelle reguleringer med hjemmel i motorferdselloven.

Vi vil på bakgrunn av intervjuene presentere resultatene på vår nettbaserte formidlingsdatabase