Fiske i Revsbotn

Revsbotn før 1900
Revsbotn er nevnt i enkelte skriftlige kilder fra slutten av 1600-tallet og begynnelsen av 1700-tallet, men opplysningene er upresise og mangelfulle. Sammenstilt med kilder fra lignende fjordstrøk dannes et bilde av en tynt befolket fjord, der det var utnytting av naturressursene over relativt store områder som ga grunnlaget for bosetting. Befolkninga livnærte seg av fiske i sjøen, husdyrhold (kveg og sauer, og man hadde også rein), ferskvannsfiske og jakt på land og sjø. De utnyttet også de skogkledte områdene til brensel til trevirke og båter. 

En slik ekstensiv ressursutnytting medførte at folk flyttet mellom flere boplasser, og de flyttet over et relativt stort område. Disse trekkene i næringstilpasninga ble opprettholdt i hvert fall til midten av 1700-tallet av noen sjøsamegruppe. Den gikk i oppløsning på grunn av konkurranse om landområdene. (Paine 1957).


Revsbotn 1946-1969: sterk beskatning og protester
Hjemmefiskerne i Revsbotn protesterte mot at en stadig større fiskeflåte utenfra kom inn på fjordene og gjorde betydelige fangster på det de benevnte som deres tradisjonelle fiskeplasser. De anså dette som en svekkelse av sitt eksistensgrunnlag, og mente at avfolking av fjordene ville bli en konsekvens av slik utvikling. Det ble sendt en rekke protester, særlig gjennom det lokale fiskarlaget, men også gjennom det kommunalpolitiske systemet. Protestene ble adressert enten til fylkesfiskarlaget (Finnmark Fiskarlag) eller direkte til fiskeriforvaltningen, men også til overordnede instanser som Fiskeridirektoratet og Fiskeridepartementet. Lokale fiskarlags protokoller fra etterkrigstiden gir innsyn i hvilke saker som har opptatt fiskerne i særlig grad, og hvilke argumenter de har framført for å fremme egne og lokalsamfunnenes næringsinteresser. Protokollene gir også et innblikk i fiskernes kunnskap.

Problemer i tilknytning til konflikter mellom små og store båter på fjordene har vært et gjennomgående tema også i andre fjordområder, noe blant annet fiskarlagsprotokoller fra Nesseby og Tana/Berlevåg-området viser. (Fiskarlagsprotokoller fra sistnevnte områder er nevnt hos hhv. Oddvar Nilsen (1985) og Eythórsson (1993)). 

Nedenfor presenteres tre eksempler på lokale protester fra Kokelv Fiskarlag på 1950- og 1960-tallet.  

(Bruk av kart er under ombygging). Søk nær ønsket posisjon (Finn meg)

Kategorier


Søk Reset

Resultat: 0