Goarahat-Sandvik kulturlandskap

Goarahat-Sandvikhalvøya er et av 23 utvalgte kulturlandskap i jordbruket i Norge. Dette er et nasjonalt tiltak som har som mål å sikre langsiktig forvaltning av et utvalg landskapsområder med svært store biologiske og kulturhistoriske verdier som er formet av langvarig og kontinuerlig tradisjonell bruk. I utvelgelsen av områdene er det grunnleggende at:

  • de i størst mulig grad skal omfatte kulturlandskap i jordbruket med svært store verdier knyttet til både biologi/naturmangfold og kulturhistorie
  • det skal være realistisk å få til langsiktig drift, skjøtsel og vedlikehold

Områdene er videre valgt ut fra følgende kriterier: helhetlige landskap, kontinuitet og tidsdybde, representativitet eller særpreg og formidlingsverdi. Det er lagt vekt på at områdene skal gi en best mulig nasjonal representativitet med hensyn til landskapstyper, driftstilpasninger og geografisk spredning. De store variasjonene i det norske landskapet gjør dette til en utfordring. Et sentralt prinsipp ved utvelgelsen av områder har vært at grunneierne i området selv skal ønske at området blir utvalgt – det skal m.a.o. være frivillig å bli et Utvalgt kulturlandskap i jordbruket.

Det er utarbeidet forvaltningsplaner for de utvalgte kulturlandskapene. 

I Mearrasiida kunnskapsbase presenteres Goarahat-Sandvikhalvøya kulturlandskap med forskjellige temaer. Se kategorier i blått nedenfor, og markeringer med symboler på kart. 

For registrerte brukere

Brukernavn og passord fås hos Mearrasiida (poasta@mearrasiida.no)