Fjordfiske og hendelser 

Fra gammelt av var fjordene selve matfatet for befolkningen i kyst- og fjordområder; et matfat som fornyer seg hvert år. Fisket i fjordene har forandret seg gjennom historien - fra selvbergingshusholdet til viktig inntekt i moderne pengeøkonomi. Fiske til eget bruk - det man kan kalle husholdsfiske eller mataukfiske - er fortsatt en sentral del av livsformen for mange blant lokalbefolkningen langs fjorder. Denne presentasjonen er avgrenset til fjordfiske som yrkesfiske, og noen sentrale hendelser som har påvirket dette fisket. 

Fjordfiske
Betegnelsen fjordfiske brukes vanligvis om fisket på fjordene med sjarker eller åpne båter, og med passive redskaper som garn, line og juksa. Det betegnes ofte som hjemmefiske. Tidligere ble fjordfisket vanligvis kombinert med jordbruk og/eller annet arbeid på land. I løpet av de siste tiårene har helårsfiske blitt stadig vanligere også blant fjordfiskere, men da inngår ofte fiske ute ved kysten i årssyklusen. 

Betegnelsen fjordfiske brukes vanligvis om det tradisjonelle fisket på fjordene. Dette fisket drives stort sett med små sjarker eller åpne båter. Fjordfiskeren betegner ofte seg selv som hjemmefisker,  - han fisker hjemme på sin sjø. Fjordfiskeren kjennetegnes også ved at han driver med passive redskaper som garn, line og juksa. Veldig ofte driver fjordfiskeren kombinasjonsdrift – han har jordbruk eller annet arbeid ved siden av fisket. 

Vi har 147 gjester og ingen medlemmer på besøk.