Kongekrabbe i Porsanger

Siden omkring begynnelsen av 2000-tallet utgjør kongekrabbens inntreden en svært stor økologisk forandring i fjordsystemet i Porsanger. Lokalt beskrives den både som en "pest og plage" og som en ressurs. Hva man vektlegger sterkest har naturlig nok sammenheng med hvordan denne nye arten påvirker en egen og nærmiljøets virksomhet på fjorden.

Yrkesfiskere synes å ha en mer positiv holdning til kongekrabben, eller russekrabben som den ofte benevnes som, enn husholdsfiskere. Som en yrkesfisker bemerker - det man taper på torskefisket om våren, tar man igjen på krabbefisket om høsten. Krabbefisket er nå det viktigste kommersielle fisket bl.a. i Porsanger. Torskefisket om vinteren og våren som tidligere ga det største økonomiske utbyttet der, har nå atskillig mindre betydning som grunnlag for yrkesfiske.

Husholdsfiskere som har opplevd at tilgangen på fisk i Porsangerfjorden, og ikke minst på flyndre, har blitt enda dårligere etter at kongekrabben etablerte seg i fjorden, opplever denne nye arten først og fremst som en plage.

 

Vi har 403 gjester og ingen medlemmer på besøk.