Revsbotn

Revsbotn har tradisjonelt vært en fiskerik fjord, noe som særlig har sammenheng med at den er en gottfiskfjord (en fjord der fisken gyter). Det viktigste fisket foregår på etterjulsvinteren, vanligvis fra slutten av januar til og med mai måned. På denne tida kommer torsken inn i fjordene for å gyte. Enkelte andre fiskeslag som for eksempel sei og hyse utgjør en viktig del av den totale fangstmengden i løpet av et år. I en ressurskartlegging som ble gjort i 1995 i et bygdeutviklingsprosjekt, kom man fram til at det er totalt 17 fiskearter i fjorden. Det er en vanlig oppfatning at bestandene av samtlige fiskeslag i Revsbotn har blitt gradvis redusert.

Lokal økologisk kunnskap (LØK)
Formidling av lokal økologisk kunnskap fra Revsbotn er pr. nå i hovedsak basert på en hovedfagsoppgave i sosialantropologi
(Ressurskamp og møter med offentlige instanser - noen utfordringer i en norsk og samisk utkant, Svanhild Andersen 1997). Fra de seinere år presenteres sakspapirer og uttalelser i forbindelse med etablering av lakseoppdrett i Revsbotn, siden disse inneholder blant annet lokal kunnskap. Dette gjøres også for å illustrere hvordan slik kunnskap kan synliggjøres i tilknytning til presentasjon av konkrete saker, og hvordan slik kunnskap brukes i kommunal sammenheng. 

Presentasjon av LØK
Utdrag fra intervju og annet materiale presenteres gjennom fem hovedtema: Fisk og andre marine arter, sjøfugler, bruk av fjorden, bunnforhold og klimaforandringer. (Noen observasjoner presenteres under to eller flere emner). Informasjonen er kartfestet når sted er oppgitt. Bilder og videoer brukes når man har det tilgjengelig.

Oktober 2016: Seksjonen for lokal økologisk kunnskap om fjorder (LØK) er under oppdatering og delvis ombygging, og deler av innholdet er derfor ikke tilgjengelig inntil videre. Bruk av kart er også under ombygging.


0
1700-1899
1900-1939
1940-1945
1946-1969
1970-1989
1990- 2009
2010-
a) Oppdrettsanlegg
b) Høringsuttalelser
c) Kvalsund kommune
d) Media

Vi har 234 gjester og ingen medlemmer på besøk.