Stedsnavn

Et stedsnavn forteller hva et større eller mindre geografisk område heter, og fungerer sånn sett som en adresse. Men navnet er også et kulturminne. Det gjenspeiler bruk av området i fjern eller nær fortid, og også områdets språk da navnet oppsto. De fleste stedsnavn er laget i tilknytning til næringsmessig utnytting av terrenget. En rekke navn gir opplysninger om de tradisjonelle næringene, mens andre navn gir en karakteristikk av stedet. Stedsnavn kan også gi opplysninger om bosetning, om hendelser på stedet og iblant også om religion og samfunnsforhold.

Stedsnavn i flerspråklige områder
Mange tidligere samisk- og/eller kvensk- og finskspråklige områder er i dag språklig fornorsket, og der finner man få samiske, kvenske eller finske navn. Tidligere fornorskingspolitikk har medvirket til det, Et viktig virkemiddel i denne politikken som ble ført i nærmere 100 år (fra omkring 1860) overfor samer og kvener, var språklig fornorskning. I mange områder er det kun samiske og kvenske navn som ikke har latt seg oversette til norsk, som er blitt bevart i opprinnelig form, eller lydlig tilpasset norsk språk. Et eksempel på et samisk navn som nå også inngår i norsk språk, er Skaidi (samisk Skáidi), som kan oversettes med ’landet mellom to elver’. Russeluft – fra det samiske Ruoššaluofta - er et eksempel på et lydlig tilpasset navn. Det sjøsamiske ordet for bukt, luofta, har i norsk språkdrakt blitt endret til luft

Også næringspolitikk og generelle samfunnsendringer som har ført til færre primærnæringsutøvere og befolkningsnedgang i blant annet samiske bygder, har medvirket til at samiske og kvenske navn har forsvunnet eller blitt fornorsket. De gjenværende navna på nevnte språk er desto mer verdifulle, men også gamle og nyere norske navn utgjør kulturminner og adresser som må tas vare på. 

Lov om stadnamn
Lov om stadnamn som trådte i kraft i 1991 har følgende formålsparagraf: "Formålet med denne lova er å ta vare på stadnamn som kulturminne, gi dei ei skriftform som er praktisk og tenleg, og medverke til kjennskap til og aktiv bruk av namna. Lova skal sikre omsynet til samiske og kvenske stadnamn i samsvar med nasjonalt lovverk og internasjonale avtalar og konvensjonar." 

Kartverket om stedsnavn


Et verktøy for lokalt registreringsarbeid
 
I mange områder har det vært iverksatt lokalt registreringsarbeid for å ivareta blant annet samiske stedsnavn. Mearrasiida tilbyr et verktøy for registrering av stedsnavn på digitale kart. Det er lagt vekt på at også lokal kunnskap om lokalitetene og navna skal kunne registreres sammen med navnet. Stedsnavna er inndelt i kategorier, som markeres på kart med ulike symboler.

Kartfesting av stedsnavn er sentralt. Det er opprettet et eget kart for hvert område med stedsnavn formidlet ved hjelp av dette verktøyet.

 

For registrerte brukere

Brukernavn og passord fås hos Mearrasiida (poasta@mearrasiida.no)