Lov om stadnamn


Lov om stadnamn som trådte i kraft i 1991 har følgende formålsparagraf:

"Formålet med denne lova er å ta vare på stadnamn som kulturminne, gi dei ei skriftform som er praktisk og tenleg, og medverke til kjennskap til og aktiv bruk av namna. 

Lova skal sikre omsynet til samiske og kvenske stadnamn i samsvar med nasjonalt lovverk og internasjonale avtalar og konvensjonar."

Kartverket om stedsnavn

 


0
Åndelighet - Stedsnavn
Dyr og fugler - Stedsnavn
Jakt og fiske - Stedsnavn
Landskap