Sel og selfangst

Terminologi
Den store mengden og mangfoldet av samiske seltermer forteller at sjøsamene har drevet lenge med selfangst. 

En viktig ressurs
Jakt, fiske og fangst var fra gammelt av sjøsamenes næringsvei. I et intervju fra 2009 bemerket Terje Pedersen i Vestertana at sel var en veldig viktig ressurs for fjordbefolkninga. Denne ressursen var nok en av grunnene til at det kunne opprettholdes en så tett befolkningskonsentrasjon rundt fjordene. Det var tilgang på veldig mye kjøtt, men også spekk (Eythorsson 2011).

Tradisjonell selfangst
1500-tallets skriflige kilder forteller at befolkningen i de sjøsamiske siidaene forflyttet seg mellon 3–4 ulike sesongboplasser i den hensikt å utnytte de tilgjengelige sjø- og landresursene på best mulig måte. Med henvisning til Peder Claussøn Friis fra 1600-tallet, skriver Gjessing (1955:24) at sjøsamene ikke bare fisket, men de fangstet også på småhval og sel, og ikke bare det, men også hvalross og større hval. På samme sted viser Gjessing (ibid. 34) til Nils Knags matrikkel fra 1694, der han forteller om jakta som foregikk på Sørøya, at “eendeel Fjorder ved den, som er Veide fangst udj, saa som at Schyde Kobber og ottrer, fra vor Frue tider om foraaret til Michaelj om Høsten, lejes bort til Finnerne imot afgifft aarlig 15 atterschind, som reignes for 15 Rixd., Resten av forpaktningen er, at kobbe weides om vinteren effter Martinj.”

Med bakgrunn i sin undersøkelse av seljakt, sier Gjessing at det later til “at det først og fremst var sjøsamene som nyttiggjorde seg kobbeveidene”.  I den sammenheng sier Gjessing (ibid 35) at til og med på Helgeland omkring på århundreskiftet var det vesentlig samer som var interessert i selfangst og viser til Helland (1905:700) der det heter fra Leka at samene som lå der om vinteren med reinene sine støtt var på jakt etter sel; men at det ikke var sånne mengder at det lønte seg for uøvde folk å prøve. Dette viser at det var samene som hadde slik teknologi i sin næringstilpasning som gjorde seljakt lønnsom. (Hartvig Birkely).

Selinvasjonen på 1970- og 80-tallet
Seminar 2009: Sel i lokal kultur og fjordkultivering
Hefte om sel (samisk) 

Mis lea 125 guossit ja iioktage miellahttu siidus