Meronbloggen

Blogg for deling av korte innlegg fra eller om sjøsamiske områder og andre kyst- og fjordstrøk, eller av interesse for slike områder. (Ca. 500-800 ord pluss/minus). Hvis man ønsker å bidra: Ta gjerrne kontakt pr. e-post: poasta@mearrasiida.no. Alle innlegg må ha bilde.

Kraft fra fjellet

Sieiddeduottar

Av Steinar Nilsen 

Med utgangspunkt i omstridte vindindustri-utbyggingsplaner for Sieiddeduottar, vil mitt blogginnlegg handle om kraft fra fjellet i videre forstand og fokusere på hvordan vi kan lese landskap og få en større innsikt og forståelse. Det skal også handle om hvilken rolle offersteder kan ha i å overføre kraft. «Kraft fra fjellet» er faktisk tvetydig. Energi kommer fra for eksempel vindens kraft, men mennesket kan styrkes gjennom økt innsikt og vekst som næres av dype røtter. Innsikt gir verdigrunnlag å navigere i miljømessige dilemmaer, og argumenter mot egoistiske og livsfiendtlige krefter som legitimerer seg som fremskritt og vekst, og som setter klima opp mot miljø, natur og kultur.

Modeller og virkelighet

Vindkraftindustri-utbyggere bruker typisk sett ensartede «objektive» modeller, og de kommer utenfra og retter sitt blikk mot lokale naturområder, uten respekt for lokale verdier, og uten særlig innsikt i hvilke levende rikdommer som fins og hvordan utbyggingers ringvirkninger ødelegger for generasjoners muligheter. Modellene vektlegger neppe menneskelige verdier, slik som ydmykhet, identitet og folkeskikk. Sett utenfra vil en fjellvidde som Sieiddeduottar ved Skarvberget lett se tom ut. Standard naturvitenskapelige beskrivelser kan også blant annet fortelle at her er ingen skog og relativt lite livsgrunnlag ellers.

Kulturminner

Systematisk kulturminneregistrering har ikke vært gjort i området, og man har kanskje ikke heller ventet at det kan være noe rikdom av sånt i et såpass øde område. Tilfeldighetene har ført til at jeg selv har trått mine barnesko akkurat her for omtrent 50 år siden. Min slekt fisket her, og jeg var med mine onkler ved Fáhccajávrrit hver sommer over flere år. Det ligger omtrent midt i et rikt viddeområde som også utgjør den sentrale delen av en hel reinbeite-siida.

På mine vandringer i Sieiddeduottar har jeg sett gamle bygninger og gammetufter over store områder. Jeg vet også om hellige steder, og om et tjsudesagn (veiviser-sagn) som er knyttet til der Sieidi stuper bratt ned. Og i dag fins selv mine gamle bålplasser og fiskeplasser ved Fáhccajávrrit fra for 50 år siden, side om side med gamle kulturminner. Og stedsnavn, Ándaras Máhte jávri, der fisket en som het det. Sieiddemohkki er navnet på en rekke kløfter og hindringer som gjør at det blir en bueformet avgrensning vest for toppen av Sieidi, innenfor den er det lett å holde reinen.

Informasjon og kommunikasjon i levende landskap

Kulturminner på kartet kan ikke være mer enn pekepinner som antyder at landskapet er en mangeartet helhet som vi kan erfare og søke å forstå. Informasjon henger sammen med å forstå oss selv, og se helheten, grunnleggende sett å se oss selv i landskapet. Dype røtter er styrke. Samarbeid er styrke. Helhetlig forståelse gir kraft til å oppleve og handle i fellesskap i et levende landskap.

Informasjon fra og kommunikasjon med alt som lever her, også stedene selv, fins her på en eller annen måte. At det i det minste kan forstås slik symbolsk, vil vel alle kunne enes om. Men det er også noe som rører oss dypere.  Mennesker inngår også som noe levende på jorda, og vi kan sanse og få informasjon ved å kroppslig oppleve landskapet i sin helhet. Og det fins selvsagt informasjon i form av spor og overleverte minner fra våre forfedre. Alt gjør at vi får innsikt i oss selv og vår rolle i forhold til andre. Visdom styrker oss og gir rettesnorer for handling.

Øk bevisstheten

Det med å respektere stedet og forholde seg til at landskapet rommer andre , kan være uvante tanker for moderne mennesker. Hvordan skal vi få fram informasjon, og komme i dialog med stedet, for at ikke mennesket skal påtvinge sin vilje og ødelegge livsgrunnlaget? Vi kan i hvert fall begynne med ydmykhet og vilje til å være bedre lyttere. Vær åpen for at du kan begynne å få en dypere forståelse. Noen vil kanskje få forståelse gjennom symboler og i drømme, andre kan føle det og oppleve det kroppslig. Noen lytter og noen vet mer enn andre. I tidligere generasjoner hadde de god innsikt i det med å lytte til det usynlige, og som de sa «spørre lov».  Min bestefar sov på det stedet hvor han hadde tenkt å bygge sommerfjøsgamme. På den måten åpnet han for at de som holdt til der kunne kommunisere med ham i drømme.

Kraftstedenes betydning

Naturkreftene har alltid vært med med oss. Samiske noaidier var kjent for å kunne skape seilingsvind. Men de kjempet ikke mot naturen, de kanaliserte kreftene. Offerstedet Sieidi er et betydelig kraftsted som minner oss om at hele landskapet er levende og verdifullt. Det inngir takknemlighet, vi vil ikke bare ta og ta. Det at vi selv derved blir mer harmoniske er en av måtene som gjør oss sterkere. Vi verner det levende i landskapet, og offersteder beskytter landet og dermed oss. I nordre del av Sieiddeduottar fins Hálddavárri. Ordet hálda henger sammen med álda og háldi, som kan ha hatt en betydning i retning av «beskytter» eller «rådende ånd». Det er veldig sterkt at vi har en beskytter akkurat her ved inngangen til vårt område.

Tenk lokalt for å handle globalt

Slagordet har før vært: Tenk globalt, handle lokalt. Men globalisering har lett kommet med ensrettede maler som ikke har vært sensitive for mangfold, og mange krefter har melt sin egen kake. Jeg tror vi vil finne styrke i å snu slagordet på hodet og fremholde: Vi må tenke lokalt for å handle globalt! I dagens virkelighet med store omveltninger handler det altså om å stå støtt i en lokalt forankret, erfaringsbasert forståelse. Det gjør at vi er sterke og har med oss informasjon til å møte den store verden med. Vår lokale forankring vil være det beste utgangspunkt for å bidra med våre ressurser til å løse felles utfordringer og finne muligheter globalt. Istedenfor å bli overkjørt utenfra av globale makteliter. Løsningen er ikke industrieventyr som lover vekst og penger i kommunekassa på kortsiktige ikke-bærekraftige måter. Det er heller slik at det er de mange små lokalsamfunn som sammen vil bygge verden. Nytenking må finne sterke røtter for å gi vedvarende vekst. Kunnskap og bevissthet gir kraft til å respondere.

Sieiddeduottar

Sieiddeduottar. Foto: Privat

Kartet øverst: Noen bygninger og kulturminner på Sieiddeduottar. Kartgrunnlag: Kartverket

De uskrevne fjordfiskereglene
Småmåsen