Samisk språk og ordbank

Det er 148 ord i valgt kategori i ordbanken
Søk i ordbank

Velg kategori

Ord Beskrivelse
áiru

áiru (Revsb., Pors.,) s. neavvu mainna suhká, guhkes čuolda mas lea obmir,skávttát ja lieđbmá.

Norsk - Åre
ákŋobáddi

ákŋobáddi (áŋŋobáddi Revsb.) s. keipbånd

Tauløkke på keipen som man holder åren gjennom når man ror.

Norsk - keipbånd
ákŋu

ákŋu (pl. áŋut) Pors.) ~ áŋŋu (pl. áŋut) (Revsb.) s. keip

Gjenstand på båtripa som man har årene i når man ror. Den peker oppover bak og/eller fremme, og man presser årene mot den når man ror.

Norsk - keip
áktán

áktán (pl: áktánat) (KN, Friis, Pors.) s. bras, se doaresbáddi.

Norsk - bras
áŋkor

áŋkor (Revsb., Pors.) s. anker

Norsk - anker
ásan

ásan (pl. ásanat) (Pors.) s. æsing

Tynn lekter som nøkkes fast i øverrembordet og ripbordet på innsiden av båten. Den går på langs i båten og toftene hviler på den.

Norsk - æsing
badjeropmu

badjeropmu (pl. -romut) (Pors.) s. øverrembord, bordet som er ovenfor midtrembordet på spissbåt.

 

Norsk - øverrembord
bárbmi

bárbmi (Pors. Wiklund) ~  bárdi (pl: bárddit) (Revsb.) s. lik på seil (telne langs kanten på seilet).

Norsk - lik på seil
báškken

báškken (pl: báškkenat) (Pors.) s.  liten flatbunnet robåt (sjekte, jolle), eller liten båt av annen type.

Mun osten sus báškkena. -Jeg kjøpte sjekta av ham. (Pors.)

Norsk - småbåt
bastta

bastta (Pors.) s. båtklemme

Redskap som brukes til å klemme eller holde båtbordene på plass under bygging av båt.

Norsk - båtklemme
bealgoalmmatsiessat

bealgoalmmatsiessat (Pors.) ato-og-halvroms

Når båten har to og et halvt rom.

Norsk - to-og-halvroms
bealnjealjatsiessat

bealnjealjatsiessat (Pors.) a. tre-og-halvroms.

Når båten har tre og et halvt rom.

Norsk - tre-og-halvroms
beantá

beantá (pl: beanttát) (Qvig. 1893, Friis) ~ peantu (Pors. (iflg. Qvig. 1893), Friis) s. 1. tau festet med kroker (roahkit) i framkant av seilet, til å skjerpe seilet med. 2. (Friis [Øst-Finnmark?]) stang til å utspeile seilet med.

"de návt čavgá beanttáid nala" – "således strekker han på pentene"   (Qvig. LES. II, 1928, s.376)

Norsk - pente
beassat

beassat (Pors.) v. løsne (om f.eks. båt på betøyning)

 

Norsk - løsne
bihkka

bihkka (Pors.) s. tjære

Man smører trebåter med tjære for å beskytte og tette treet.

Norsk - tjære
bihkkadit

bihkkadit (Pors.) v. tjærebre, smøre med tjære

I Porsanger sier man smøre båten på norsk, sjeldnere tjærebre.

Norsk - tjærebre
blohkka

blohkka (Revsb.) s.  innretning til å ha tau som skal strammes, igjennom. Det kan være i seilrigg eller i talje.

Norsk - blokk
borjjas

borjjas (Pors.) s.  seil: utspent duk som når vinden fyller det kan drive en båt. rohttet borjasa heise seil. luoitit borjasa ta ned seil. olles borjasiid for fulle seil. alidit borjasa heve seilet. vuolidit borjasa senke seilet. geahpedit borjasa minke seil, reve.

Rohttejehkot borjasa! - nå heiser vi seil! (Lagercrantz 1941: s. 251)

Luoitut! - Nå tar vi ned (seilet)! (Lag. 1941: s.247)

Go biegga loažžu, de buorebut čavgat borjasa. - Når vinden løier av, da strammer vi seilet bedre. (Friis.)

Norsk - seil
borjjasriekkis

borjjasriekkis (Pors.) s.  seilring: ring som fester storseil til masta. Seilet har flere slike ringer oppover masta.

Norsk - seilring
borjjassággi

borjjassággi (Qvig. 1929) s. seglestikke, pinne som stikkes gjennom ripa for å feste seilets hals (på råseil).

Coggá návt borjjassákki. -Sådan setter han seilstikka. (Qvig 1929: s. 26.)

Norsk - seglstikke
bummolbáddi

bummolbáddi (Pors.)   s. bommulstråd, bl. a. som stitråd (tetningsmiddel i båtbordas skar og su).

s. earret eará báddi maid bidjá sávnnjiide ja skáruide vai šaddet diktásat.

Bihkka galgá sávdnjái vai bummolbáddi giddana ja de doallá veahá veahkkin divttisin dan. - Det skal være tjære i omlegget så bommulstråden setter seg fast, og så hjelper den litt med å holde det tett (HOH-1954.)

Norsk - bommulstråd
bunet

bunet (pl: bunehat) Qvig. 1929) s.  bonett: underseil for jekt. En båt kan ha flere bonetter som lisses til seilet. De kan tas av under vind.

Mii galgat bunehiid eret váldit – vi skal ta bonetter fra (seilet) ((Qvig. 1929: s. 280.)

Norsk - bonett
caggi

caggi (Pors.)  (pl: cakkit)   s. skorde, støtte, bl.a. for å holde båtens form mens den lages.

s. earret eará muorra mii doallá hámi fatnasis dagadettiin.

Go gággá dás de, de bahá gielas johtit, go mun válden eske duoppe duoid cakkiid siskkabealde. - Når man bryter på her, så har kjølen lett for å flytte seg, for i sted tok jeg bort de skordene på innersiden. (HOH-1954)

Norsk - skorde
čáhceráigi

čáhceráigi (Pors.)  s. vannrenne, vågriss, vågross. Liten renne i båtens bunn mellom bandene og båtbordene.

s. sadji fanasvuođus rákkuid ja fielluid gaskkas gokko čáhci beassá golgat meattá.

Norsk - vannrenne
čáhceriipu

čáhceriipu (Pors. HOH) s. skvettripe

Ekstraripe utfor ripa som reduserer vannsprut inn i båten. Skvettripe går på langs av båten.

Norsk - skvettripe
čoavjái

čoavjái (Pors.) a. rund (om båtens "mage")

Når båtens "mage" (kjølbordet og botnbordet) er veldig buet, eller rund.

Norsk - rund
dáidnat

dáidnat (Pors.) v. lappe båt med fjølbiter.

Norsk - lappe båt
dáidni

dáidni (Pors.) s. fjølbit man lapper båt med.

Norsk - fjølbit til lapping av båt
dámpa

dámpa (KN) s. båt med dampmotor.

Norsk - dampbåt
deahkka

deahkka (pl. deahkat) (KN) s.  dekk: fast gulv som dekker over båten .

Norsk - dekk
dilljá

dilljá (pl. dillját) (Revsb., Pors.) s. tilje, plikt.

"Gulvplate" i båt som kan løftes bort. Det er tiljer i hvert rom i båten.

Norsk - tilje
doadjit

doadjit (Pors.)   v. brekke, bl.a. i betydningen høvle eller pusse av kanten på båtbord (HOH-1954.)

v. earret eará heavvalastit fanasfiellu ravdda (HOH-1954.)

Doaján dan ravdda. - Jeg høvler av den kanten (HOH-1954.)

Norsk - brekke
doaresbáddi

doaresbáddi (Qvig.1929 s. 16) s. bras: tau festet til råseils rå (fádda)  for å dreie (svinge) seilet med. Kalles også oalgebáddi og áktán. geassit doaresbátti brase, dra i brasen, sette brasen. luoitit doaresbátti slakke brasen.

Bijaiga báhkii (gesii doaresbátti nala vai borjjas ii vuostá časkke). -  "de braste bakk [trakk brasene ned så ikke seilet slår i mot] (Qvig LES IV 1929 s.16-17.)

De luittii doaresbáttiid, vai biegga dievvá borjasiidda -"da braste det fulle seil [ga ut på brasene så vinden fyller seilene.] (QvigLES-IV 1929 s.16-17.)

Norsk - bras
dokŋadit

dokŋadit (Pors.) v. sette til å trutne.

Sette båt i vann så treet trekker vann og blir tett.

Norsk - sette til å trutne
dokŋat

dokŋat (Pors.) v. trutne.

Når båten trekker vann og blir tett, så trutner den.

Norsk - trutne
dreagga

dreagga (pl. dreakkat) (Revsb., Pors.) s. dregg

Dreggen er fast i enden av dreggtauet. Den har 4-5 tenner som fester seg i botn eller på land for å holde f.eks. en båt på plass.

Norsk - dregg
duoktu

duoktu (Pors.) ~ duovtu (Revsb.) s. tofte, tofte som sitter løst i båten

Tofter er sitteplasser i båt.

Norsk - tufte
duoraldat

duoraldat (Pors.)   s. en klink (konkret resultat av klinking), se duorrat.

s.   dat mii lea durron, gč. duorrat.

Dat galgá okta duoraldat dákko maŋábeal skáru - Det skal være en klink her bak skaret (HOH-1954).

Norsk - klink
duorrannávli

duorrannávli (KN)   s. båtsøm: spikertype som brukes til klinking, den er mykere og har større hode enn båtspiker.

s. spihkáršládja mainna duorrá fansfielluid. Daid časká fiellu olggobeale sisa, ja siskkabelade lea rohpi masa giddana. Dat lea gasit ja dipmasat go fanasspihkár.

Norsk - båtsøm
duorranruovdi

duorranruovdi (Pors. HOH)   s. rodriver: jern som holdes mot roa når man slår med klinkhammer. Se duorrat.

ruovdi maid dolle robi vuostái go duorrá duorranveahčiriin. Gč. duorrat.

Norsk - rodriver
duorranveahčir

duorranveahčir (Revsb., Pors.)   s. klinkhammer

s. veahčir man oaivi lea duolbbas ja jorbbas ovdan ja čohkal maŋŋin. Dan geavaha go duorrá.

Norsk - klinkhammer
duorrat

duorrat (Pors.) vklinke

Når man klinker banker man båtsaumen gjennom f.eks. to båtbord og holder roen på andre siden, slik at båtsaumen bankes gjennom roen og slik låses fast. Trebåter klinkes vanligvis.

Norsk - klinke
fádda

fádda (Pors. Wiklund) s. rå til seil (mastens tverrstang, der det såkalte råseilet på råseils-rigg henger).

Norsk - rå til seil
Fanasdahkki

En som gjør en båt, bygger en båt

Norsk - båtbygger
fanasfiellu

fanasfiellu (pl. fanasfiellut) (Revsb., Pors.) s. båtbord.

Norsk - båtbord
fanasmotor

fanasmotor (Pors.) s. båtmotor.

Både om innenbords- og påhengsmotor. På spissbåt og speilbåt brukes vanligvis påhengsmotor.

Norsk - båtmotor
fanasroahkki

fanasroahkki (Pors.) s.   båtshake: stang til å krøke fast fortøiningstau eller lignende.

Norsk - båtshake
fanasspihkár

fanasspihkár (Pors.)   s. båtspiker: spiker som brukes til båtbygging, særlig i stavn og kjøl. Båtspiker er tynnere enn båtsøm.

s. spihkáršládja maid geavaha earenoamážit stávdnái dahje giellasii. Fanaspihkár lea seakkit go duorrannávli (sávdnji).

Norsk - båtspiker
fanasváhter

fanasváhter (Pors. HOH) (pl: fanasváhterat)   s. båtvater: instrument til å måle båtbordas legg (helningsgrad) med.

s. neavvu mainna mihtida fanasfielluid álu.

Norsk - båtvater
fásti

fásti (Pors.) s. dreggtau.

Tauet som går fra båten til dreggen.

Norsk - dreggtau
femberet

femberet (pl. femberegat) (Pors.) s. fembøring

Båttype større enn åttring. En stor seilbåt av typen nordlandsbåt som tidligere var vanlig i Nord-Norge. Tidligere skal fembøringer ha vært brukt også i Porsanger.

"Muhto ovdal, eai lean šat min áigge, gohčoduvvui fember[eg]in - "Men før, de var ikke lenger i vår tid, kaltes fembøring." (HH-1916)

Norsk - fembøring
fiellogeardi

fiellogeardi (Pors.)   s. bordgang: et omfar bord (f. eks. halsbordet rundt hele båten).

s. fiellodássi, buot fiellut mat ovtta dásis mannet birra fatnasa, omd. čoavjefiellu oktan joatkkain.

Dat manná olles [fiello-] geardi dohko, birra buot, gitta ovddas ja maŋás. - Det går et omfar der, helt rundt, framover og bakover (HOH-1954.)

Norsk - bordgang
fiskafiellu

fiskafiellu (Pors.)   s. fiskefjøl: fjøl som kan settes under midttoftene som skille mellom rommene.

s. Fiellu maid sáhttá bidjat gaskanjiejaid (niejaid) vuollái earuhan dihtii sissiid. Siessái mas lea fiskafiellu guovtte bealde sáhttá bidjat guliid jnv.

Gaskasiessi, diesa bidje guliid ja fiskafiellu ráhkadedje dasa. - Midtrommet, der hadde de fisken og lagde fiskefjøl der (HOH-1954).

Norsk - fiskefjøl
fuhkká

fuhkká (gen: fuhká) (Revsb., Pors.) s. fokke (mindre seil festet i staget framme.)

Die lei fuhkká, dat mii ovddabealde..., ja dat fas lei vitnjut dán láhkái dien sivllis. - Der er fokka, den som er foran..., og den igjen gikk sånn på skrå fra masta. (AE-.)

Norsk - fokke
fuhkkábáddi

fuhkkábáddi (Revsb.) s. fokkefall. 

Norsk - fokkefall
gáffal

gáffal (Revsb., Pors.)   s. klauv: del av pik som griper om masta.

Norsk - klauv på pik
gárbbis

gárbbis (pl. gárbat) (Revsb., Pors.) s. nordlandsbåt

Tradisjonell båt som tidligere var den vanligste båttypen på sjøen i Nord-Norge. 

Norsk - nordlandsbåt
gaskaropmu

gaskarapmu (pl. -romut) (Pors.) s. midtrembord, bordet som er ovenfor nederrembordet på spissbåt.

Norsk - midtrembord
geassinbáddi

geassinbáddi (Stockfleth, Friis) s. seildrag: tau til å heise opp seilet med.

Norsk - seildrag
gielas

gielas (pl. giellasat) (Revsb., Pors.) s. kjøl i båt.

Kjølen er den nederste sentrale delen på en båt. Kjølen langs hele båten og er grunnkonstruksjonen som båten bygges ut ifra.

Norsk - kjøl
giellabordespihkár

giellabordespihkár (Pors. HOH)   s. kjølbordspiker: båtspiker til å spikre fast kjølbordene med (se fanasspihkár.)

Norsk - kjølbordspiker
giellabordi

giellabordi (Pors.) s. kjølbord, nederste bord på spissbåt.

Norsk - kjølbord
giellasávdnji

giellasávdnji (Pors. HOH)   s. kjølsu: omlegg (sávdnji) mellom kjølbord og kjøl, spor i kjølen der kjølbordet legges.

s. dakko gokko giellabordi boahtá giellasa vuostái, gurra giellasis gokko giellabordi boahtá vuostái.

Dá lea giellasávdnji, giellabordesávdnji. - Her er kjølsua, spor for kjølbordet. (HOH-1954)

Norsk - kjølsu
goalva

goalva (Pors.) s. båthvelv.

Bunnen på en hvelvet båt.

Norsk - båthvelv
gobbarumfanas

gobbarumfanas ~ kobrumfanas (Pors.) s. kobrumsbåt: 3 1/2-roms eller 4 1/2-roms båt.

Norsk - kobrumsbåt
golmmasiessat

golmmasiessat (Revsb., Pors.) a. treroms (om båt).

Når båten har tre rom.

Norsk - treroms
golmmasugan

golmmasugan (pl.-suganat) (Pors.) s. båt for tre roere.

Norsk - treroring
guollesiessi

guollesiessi (Pors.) s. fiskerom i båt.

Rom i båten med fiskefjøl på begge sider slik at fisken holdes der. Vanligvis benyttes midtrommet som fiskerom.

Norsk - fiskerom
guovttesiessat

guovttesiessat (Revsb., Pors.) a. toroms (om båt).

Når båten har to rom.

Norsk - toromsbåt
hálsa

hálsa (gen: hálssa)(KN, Pors. (Qvig. 1893)) s.   1 fremste rom i båten. 2 (Qvig. 1893) : det seilskautet som er fremst på råseil (se skáktá).

De bođii ovdageahčái almmái ja čohkkánii hálsii- da kom en mann fram i båten og satte seg i halsen (Lag. 1961, s 102.)

 

Norsk - hals
jákta

jákta (pl: jávttat) (Qvig. 1893, KN) s.  jekt: lasteskip-type rigget med råseil, viktig i tørffisktransport til Bergen i gamle dager.

Norsk - jekt
jolla

jolla (pl: jollat) (KN) s. jolle. Båt med ganske flat kjøl og vanligvis med akterspeil.

Norsk - jolle
juokŋat

juokŋat (Pors.) v. tørke, sprikke, glisne.

En trebåt som står lenge på land i sola tørker, sprikker og glisner.

Norsk - bli utett
juolgi

juolgi (Pors.)   s. fot, feste; bl.a. innretning der kjølen står fast under båtbygging (bakkestokk, barkstokk, kjølbenk.)

s. earret eará rusttet man alde gielas orru fatnasa dagadettiin.

Norsk - fot, feste
juoŋas

juoŋas (Pors.) a. tørket, sprikket, glissen (om trebåt).

En trebåt som har stått lenge på land i sola, er tørket, sprikket og glissen (utett).

"Ii juokŋa fatnasiin leat veara vuolgit meara ala."

"Det er ikke vits å dra med en utett båt på sjøen."

Norsk - utett
juorbbas

juorbbas (Pors. TE) a. rullete, som ruller lett (om båt)

Norsk - rullete
kluovva

kluovva (pl: kluovat) (Pors) s.  
klo: løkke i sidetelna på råseil. Når det på grunn av vindstyrke er behov for å minke seil nedover, så rulles noe av seilet opp og festes med band, så fører man skautet gjennom en eller flere klør i framtelna på seil (eller kloa kan hektes til seglkrok). Det settes flere klør ettersom hvor mye vind det er. F. eks. golbma kluova deaddit sette 3 klør. Se også deaddit.

 

Norsk - klo
klyvar

klyvar (Pors.) s.  klyver: seil på en bom som går fra stavnen framover.

Norsk - klyver
koallár

koallár (Revsb.) (pl: koallárat) s

koller: visse større nordlandsbåter har to kollere framme (korte stenger hvor man kan oppbevare fortøiningstau.)

Norsk - koller
láŋiisa

láŋisa (pl: láŋisat) (Pors.) ~ láŋeisset (pl: láŋeissedat) (Pors. (iflg. Qv1893))   s. lanlise: list langs ripa på utsiden av båt.

seakka muorra mii manná guhkkut fanasrippu olggobeale ja nanosmahttá fatnasa.

Norsk - lanslise
lieđbmá

lieđbmá (Pors.) s. åreblad.

Den flate enden av åren som er i vannet under roing.

Norsk - åreblad
liehkkofanas

liehkkofanas (Pors.) s. speilbåt.

Båt med flat akterende (akterspeil).

Norsk - speilbåt
liehkku

liehkku (pl. liehkut) (Pors.) s. akterspeil.

Akterspeil. Flat bakende på speilbåt.

Norsk - akterspeil
loađjá

loađjá (pl: loađjját)(Qvig. 1927) s.  lodje, transportskip brukt av pomorer (russere) før 1880-årene. Se også ruošša-njoavdnji.

Muhtumin bođii stuorra loađjá Njávdán-joga mel bajás. - engang kom en stor lodje opp over Neidenelven. (Qvig. 1927:s. 530.)

Norsk - lodje
loahtta

loahtta (Revsb., Pors.) s. lotte.

Nederste del av stavnen, der stavnen møter kjølen.

Norsk - lotte
maŋŋin

maŋŋin (Pors.)  adv. akterut, att, langt bak på noe.

Norsk - akterut
maŋŋusu

maŋŋusu ~ maŋŋusii (Pors.) a. menddo lossat maŋŋin, go maŋŋin lea menddo ollu guorbmi (fanas)

Norsk - baktung
meallá

meallá (Pors.) s. styreåre til elvebåt.

Kort åre med bredt blad som brukes til å styre elvebåt med.

Norsk - styreåre
mesána

mesána (Revsb.) s.  mesan: seil på bakerste mast. På nyere fiskebåter brukes det for å få båten til å rette seg etter været.

Norsk - mesan
náhpol

náhpol (Pors.) s. nugle.

Korkpropp som sitter i nuglehullet i båtbunnen. Man trekker ut nuglen hvis man skal tømme båten for vann.

Norsk - nugle
náhpolráigi

náhpolráigi (Pors.) s. nuglehull.

Hull i båtbunnen som brukes for å tømme båten for vann. I nuglehullet sitter en nugle som man trekker ut når man skal tømme båten for vann.

Norsk - nuglehull
njealjit

njealjit (pl: njealjigat ~ njealjidat) (Pors.) s.  åttring: nordlansdbåt opprinnelig med 4 roere. Nyere åttringer har 5 mann.

 

Norsk - åttring
njiedja

njiedja (Pors.) ~ niedja (Qvig. 1893) s. tofte som sitter fast i båten

Tofter er sitteplasser i båt.

"It galgga njiejaid bokte mannat fatnasii jus gahčat merrii, vai ii gopmán." - "Du må ikke klatre inn i båten ved toftene hvis du faller i sjøen, så den ikke tipper." (HOH-1954)

Norsk - tofte
njiellu

njiellu (Pors.) s. båtens egenskap til å ta sjø, innløp, svelging. Båtens bunn og hals skal være smal framme og bak for at det skal bli god svelging, som er viktig for seilbåter.

"Dán fatnasis lea (buorre) njiellu" - "Båten er bygd sånn at den går godt i sjøen."

Norsk - innløp på båt
njulget

njulget (Pors.)   v. , få noe rett, f eks. kjøl og stavn, også: "skyte til" (høvle bordene i båtens overkant for å få det likt på begge sider).

v. ráhkadit njuolga, omd. giellasa ja stávnni, maiddái: heavvalastit fanasfiellu badjeravdda vai šaddá guovtte bealde seammáláhkai.

Riipofiellu njulgen dan láhkai go... - Ripbordet skyter jeg til  på den måten at... (HOH-1954.)

Norsk - rette, rette ut
notkat

notkat (Pors.) v. tette hull (med noe).

Norsk - tette hull
nuhkket

nuhkket (Pors.) v. nøkke.

Slå spiker gjennom noe og bøye spikerens ende slik at den låses fast. Æsingen i båt ble nøkket fast.

Norsk - nøkke
oalgefárju

oalgefárju (Friis) s. råseil.

Norsk - råseil
opmir

opmir (Pors.) s.årelom, håndtak på åre.

Norsk - årehåndtak
ovdan

ovdan (Pors.) adv. framme ( f eks i båt).

Norsk - framme
ovdasu

ovdasu ~ ovdasii (Pors.) a. framtung, feillastet så den er for tung fremme (om båt)

Norsk - framtung
piika

piika (pl: piikkat) (Revsb., Pors.)  s. pik (på sneseilrigg).

Norsk - pik på seilbåt
rággu

rággu (pl. rákkut) (Revsb., Pors.) s.  band i båt (med forlenger) (tilsvarer spant på kravellbygd båt).

Dál lean bidjamin ovdarákku gitta. - NÅ holder jeg på å sette frambandet fast (HOH-1954.)

Norsk - spant
ráhki

ráhki (Revsb., Pors.) s. slitekant på kjølen, kjøllist.

List eller kant av tre, metall, plast osv. utpå kjølen som beskytter kjølen mot slitasje.

Norsk - slitekjøl
ráhkká

ráhkká (pl: ráhkát) (Friis, KN) s. seil-rakke: innretning som holder råen til masta.

Norsk - rakke
reiva

reiva (pl:reivvat) (Revsb.) s.  rev: det er området i seilets nedre del som kan minkes. Seilet har flere rev, ved lite vind settes et rev, ved litt mer vind setter man to rev, osv.

Luoitte vuolás ovtta reivva! - slipp ned ett rev! (Lag. 1939: s. 1723)

Álggos mis lei guokte reivva; dat lei nu gárži dat nuorri ahte eat mii sáhttán nu ollu borjasa atnit. - Først hadde vi to rev; det var så trangt det sundet, at vi ikke kunne ha så stor seilføring. (Nesheim 1949: s. 143.)

Norsk - rev
riehkki

riehkki (pl. riehkit) (Pors.) s. rekved, vrak

Ved som reker i sjøen. Også gammel båt, stygg båt, vrak.

"Gii buvttii dán riehki dása? Gohčo viežžat eret!"

"Hvem brakte dette vraket av en båt hit? Be dem hente den bort!"

Norsk - rekved, vrak
riipofiellu

riipofiellu (Pors.) s. ripbord, øverste bord på spissbåt.

Norsk - ripbord
riipu

riipu (Revsb., Pors.) s. ripe.

Øverkanten på båten. Ripene går på langs av båten.

Norsk - ripe
rohpegalda

rohpegalda (Pors. HOH)  s. stokk eller planke i taket til å sette skordene/støttene mot som skal holde båtbordene i riktig helningsgrad under bygging av båten, mens båten står i bakkestokk eller kjølbenk (juolgi).

 

Norsk - skordstokk
rohpi

rohpi (Pors.) s. roe.

"Lokket" som man slår båtsaumen i under klinking.

Norsk - roe
roŋgu

roŋgu (pl. -roŋggut) (Pors.) s. rong

Ronger er lagd av tre. Rongene klinkes fast i kjølen og i alle bord på hver side av båten. Det er en rong i framskottet og en i akterskottet. Det er rongene som holder bordene sammen.

Norsk - rong
ropmu

ropmu (pl. romut) (Pors.) s. rembord.

Båtbordene som er mellom botnbordet og ripbordet kalles under ett for remmer.

Norsk - rembord
ruoššanjoavdnji

ruoššanjoavdnji (pl: -njoavnnjit) (Qvig. 1928) s.  russekomse. I følge gamle fortellinger en båttype som russiske røvere brukte. Muligens loađ, se det.

Ovtta háve borii dohko okta ruošša-njoavdnji, ja ruoššat godde buot olbmuid. -En gang kom en russekomse dit, og russerne drepte alle folkene. (Qvig. 1928,: s. 613.)

Norsk - russekomse
sávdnjeárpu

sávdnjeárpu (Pors. HOH)   s.  báddi (dábálaččat bummolbáddi) mii biddjo skárrui dahje sávdnjái vai fanas jeahká čázi.

Norsk - sitråd
sávdnji

sávdnji (Pors.) s. 1 omlegging (der to flater ligger mot hverandre og sŧs eller klinkes fas. 2 Spikerlignende gjenstand som man bruker under klinking. (se duorrannávli).

Norsk - båtsaum
šeitá

šeitá (pl: šeitát) (Pors.) s.  skøyte: en båttype med dekk.

Norsk - skøyte
siessi

siessi (pl. siessit)  (Revsb., Pors.) s. rom i båt.

Hovedrom som båten er delt inn i, utenom skottene foran og bak. Rommene avgrenses av tofter og spanter.

Norsk - rom
sivlebáddi

sivlebáddi (Pors.) s. vant (tau eller vaier som støtter båtmasta).

Mun deiven oažžut gitta sivlebáddái. - Jeg råket å få tak i vantet. (AB-1913).

Norsk - vant
sivli

sivli (Revsb., Pors.) s. båtmast.

Norsk - mast
skáktá

skáktá (pl: skávttát) (KN, Friis) s. seilskjøte (skaut): tau i nedre hjørne av seil, som man kan stramme eller slakke seilet med. geassit skávttá trekke inn skjøtet (stramme). luoitit skávttá slakke skjøtet. Det norske ordet skjøte blir av Stockfleth oversatt til samisk med borjjasstielas.

Seilskjøtet er vanligvis festet til ripa, men flyttes under vending til motsatt side. Råseilet har to skjøter, og det som er fremst til enhver tid kalles hals (hálsa). Halsen festes vanligvis med seilstikke (borjjassággi). Når råseilet minskes nedover (deattašit), føres fremre skaut vanligvis gjennom en eller flere klør (kluovva) og krøkes til ripa.  

De geassá son borjas bajás ja čavgá skávttá gitta - "Så heiser han seil og setter fast skjøtet." (Ravila 1931, s. 164.)

Luoitte skávtta! - "Fir på skjøtet!" (Stockfleth, Friis)

Hoigat borjjasskávtt-geaži klova-ráigge čađa! "Ta og før seilskaut-enden gjennom kloa!" (Lagercrantz 1939)

Norsk - seilskjøte
skálka

skálka (Pors.) s. skalk.

Flat del av tre bak stavnen på spissbåt. Dreggtauet er fast i et hull i skalken.

Norsk - skalk
skárru

skárru (Pors.) (pl: skárut s. skar: skjøte mellom båtbordene, mellom kjøl og lott, eller mellom lott og stavn.

s. joatkka dahje lakta gaskkal fanasfielluid, gaskkal giellasa ja loahta, dahje gaskkal loahta ja stávnni.

Dien skáru lean duorran. - Jeg har klinket det skaret der (HOH-1954.)

Norsk - skar
skávttát

skávttát (ml.(Pors.) s. åreskaut

Trebiter på årene som holder dem rett på ripa under roing.

Norsk - åreskaut
skávžžet

skávžžet (Qvig. 1893) s.  lyrodd: lite trestykke festet der ripa møter stavnen.

Norsk - lyrodd
skohppi

skohppi (pl: skohpit) (KN) ~ borjjaskohppi (Friis) s. 

seilets buk eller «sekk»: bul eller pose som blir i seilet når det er fylt med vind.

Norsk - bul i seil
skohtas

skohtas (Revsb., Pors.) s. skott i båt.

"Rom" fremst og bakerst i båten.

Norsk - skott
snáhki

snáhki (pl: snágit) (KN)   s. stag: tau fra masta til framstavnen.

Norsk - stag
spissá

spissá (pl: spissát) (Pors.) s. spissbåt: båttype som ikke har opphøyde stevner slik som f. eks. nordlandsbåt har.

Spissát ledje dábálaččat oanihat ja govddibut go gárbát. - Spissbåtene var vanligvis kortere og bredere enn nordlandbåtene. (AE-.)

Norsk - spissbåt
spoaŋga

spoaŋga (Pors.) s. spong.

Jernbeskyttelse på stavnen/lotta.

Norsk - spong
stávdnebastta

stávdnebastta (pl: - basttat) (Pors. HOH)   s. stavnklemme.

neavvu mainna cikcu fanasfielluid gitta stávdnái dagadettiin.

Mun lean ráhkadan ođđa stávdnebastta. Mus eai leamaš goasge buori stávdnebasttat. - Jeg har lagd ny stavnklemme. Jeg har aldri hatt gode stavnklemmer. (HOH-1954)

Norsk - stavnklemme
stávdnesávdnji

stávdnesávdnji (Pors. HOH)   s.  stavnsu: der båtbordene ligger mot stavnen ;dakko gokko fanasfiellut bohtet stávnni vuostái.

Dál lean, duon, stávdnesávnnji heavvalastimin dasa, maŋábeallái dohko.  - Nå holder jeg altså på å høvle stavnsu, der bak. (HOH-1954)

Norsk - stavnsu
stávdni

stávdni (Revsb., Pors.) s. stavn.

Delen som en er fortsettelse av kjølen og lotta fremst (og bakerst) på båten.

Norsk - stavn
stivrenállu

stivrenállu (Friis) s.  styrnål: nål som låser styrløkka til styrlåset (se stivrranfárfu og stivrranlohkka.)

Norsk - styrnål
stivrran

stivrran (pl: stivrranat) (Pors.)  s.  ror: innretning som er er festet under vannlinjen bak på båt og brukes til å forandre båtens retning i vannet. (På tradisjonelle seilbåter regulerer man roret enten med válla eller med en stivrransággi.

Son návt bidjá stivrrana gitta – Sånn setter han roret fast. (Qvig.1928: s. 376.)

Norsk - ror
stivrranfárfu

stivrranfárfu (KN) s.  jernhempe for å feste roret med. Nedre styrløkke er en løkke fast i kjølen under vann. En jerntapp i styret tres inn på løkka for å feste roret. Øvre styrløkke er fast i roret og festes på en låsinretning eller «hengsel» i stavnen og låses med en slags nål.

Norsk - styrløkke
stivrranoaivi

stivrranoaivi (KN) s.  leddet mellom roret og styrvolen.

Norsk - styrtunge
stivvranlohkka

stivrranlohkka (KN, Stockfleth) s. 

styrlås: hengsel eller klaff i stavnen for å feste rorets øvre styrløkke til, for deretter å låses med en styrnål (se stivrranfárfu).

Norsk - styrlås
stuorraborjjas

stuorraborjjas (Pors., Revsb.) s. storseil (på sneseilrigg er det seilet bak masta.)

Dat lei stuorraborjjas, dat lei dat mii maŋágeahčen..., mas gáffal lei. - Det var storseilet, det som var bak..., som hadde pik. (AE-.)

Norsk - storseil
suvdil

suvdil (Pors.) a. god til å frakte med (om båt).

Når båten flyter godt med mye tyngde og er god til å frakte med.

Norsk - god til å frakte med
tolljat

tolljat (ml.(Pors.) s. tollpinner.

Trepinner på ripa som man holder årene mellom under roing.

Norsk - tollpinner
vađđi

vađđi (pl: vađit, attr: vađđes) (Pors.)  adj. for rett, uten spring (om båtrekke).

menddo njuolga (fanasriipu).

Na dat ráhkada, dat vuoleda dan ja gežiid bajás, dalle ii šatta vađđi. - Man lager, man lar den gå ned og så opp ved endene, dat blir den ikke for rett. (HOH-1954).

Norsk - for rett
válla

válla (pl: válat) (Pors.) s. styrvol: stang man holder i for å styre båten. Det er et ledd mellom styrvolen og roret.

 

Norsk - styrvol
veaŋga

veaŋga (Pors., Revsb.) s. løfting, veng.

Norsk - løfting
veaŋgafanas

veaŋgafanas (Friis) s. vengbåt

Båt med kahytt over bakstavnen.

Norsk - vengbåt
vuođđorággu

vuođđorággu (Pors. HOH)   s. band, botnband: tverrtre over bunnen i båten (se rággu).

s. rákku vuođđooassi, gč. rággu.

Njeallje vuođđorákku galget bealgoalmmat siessadii - Fire botnband skal det være i en to- og halvroms båt (HOH-1954.)

Norsk - botnband
vuođđu

vuođđu (Pors.) s. båtbunn, båtens bunn inni og utpå.

Norsk - båtbunn
vuollerapmu

vuollerapmu (pl. -ramut) (Pors.) s. nederrembord, bordet som er ovenfor botnbordet på spissbåt.

Norsk - nederrembord